Elleores Hjemmeside

Hs. Kgl. May. Kongen samt tidligere monarker og deres ægtefæller står over Den Elliske Rangfølge.

 

Tiltaleformer Regenten

Hans Kongelige Mayestait Kong Finn den 1.

 

For 1. til 7. rangklasse anvende følgende tiltaleformer samt titel

1. Rangklasse - 1) Deres Kongelige Højhed 2) Deres Højhed

2. Rangklasse - 1) Deres Kjærlighed 2) Deres Storfyrstelige Durchlaut 3) Deres Fyrstelige Durchlaut 4) Deres Durchlaut

3. Rangklasse - Deres Herlighed

4. Rangklasse - Deres Excellencer 

5. Rangklasse - Deres Nåder

6. Rangklasse - Deres Høyvelbårenhed

7. Rangklasse - Deres Høyædle og Velbårne

 

For øvrige rangklasser anvendes almindelig høflighed og titel. Eventuelt et Hr., Frue eller Skønjomfru.

 

 

1. Rangklasse

1) Cronprinds og Arveprinds. 2) Prinds

 

2. Rangklasse

1) Ærkehertug 2) Storhertug 3) Hertug 4) Marki

 

3. Rangklasse

1) Rigsgreve, Landgreve, Markgreve, Friherre

 

4. Rangklasse

1) Jarl  2) Lehnsgreve 3) Greve

4) Minister, Ærkemandrit, Overkammerherre, Overhofmester, Provincialvicar, Hofchef og Protocolchef

 

5. Rangklasse

1)  Lehnsbaron,    2)  Baron,    3)  Geheimeraad, Justitsraad, Etatsraad og Kammerherre

 

6. Rangklasse

1) GeneralAdmiralCaptain, Ceremonimester

2) Generaladmiral o, Generalcaptain M, Departementschef, Directeur, Generaldistributeur, Rigsskatmester, Rigsarcivar, Rigsbibliticar, Kammermester og Hofjægermester.

3) Admiralauditeur o, Generalauditeur M.

 

7. Rangklasse

1) Vicomte, Generaladmirallieutenant o, og Generalcaptainlieutenant M.

2) Schoubynacht o, Generalfeltinspecteur M, Generalkrigscommissair M og Generalfeltintendant M.

3) Admiralcaptain o, Escadreadmiral o, Generalvagtmester M, Generalquartermester M, Generalrimester M, Generalparkmester M, Generalfelttøymester M, Generalfeldtobrist M, Generalfeldtintendant M, Generalfeldtobrist M, Superdrillmester M, Generalfeldtbartskærer M, Generalfeldtintendant M, Superintendant M, Overequipagemester M, Generalprocureur, Generalfiscal og Medicus.

4) Admirallietenant o, Viceescadreadmiral o Generalvagtmesterlieutenant M, Generalquartermesterlieutenant M, Generalritmesterlieutenant M, Generalparkmesterlieutenant M, Generalfeldttøymesterlieutenant M, Generalfeldttambour M, Generalkrigscommissairlieutenant M, Førstedrillmester M.

 

8. Rangklasse

1) Ambassadeur, JagtCaptain o, Skolechef M, Oberstvagtmester M, Oberstquartermester M, Oberstritmester M, Oberstparkmester M, Oberstfeldttøymester M, Oberstfeltobrist M, Oberstkrigscommisair M, Oberstdrillmester M, Oberstfeldtbartskærer M og Superinfantinde.

2) Viceambassadeur, Oberstvagtmesterlieutenant M, Overhovmester o, Commandant M, Førsteritmester M, Overmester (park, feldttøy og drill) M, Førsteobrist M, Overlandkrigscommissair M, Førstefeldtbartskærer M, Overintendant M, Overprocureur, Overdecisor, Overpostmester, Overtoldmester, Kgl. Pholkecommissair og Overrentemester.

 

9. Rangklasse

1) Konsul, Orlogscommandeur o, Søkrigscomissair o Premiermaior M, Landkrigscommissair M, Mester (quarter, rit, park, og drill) M, Felttøymester M, Feltobrist M, Feltbartskærer M, Intendant M og Viceskolechef M.

2) Vicekonsul, Søequipagemester o, Fortchef o, Hovmesterinde o, Underdrillmester M, Vicequartermester M, Overfeldttøymester M, Pholkecommissair, Infantinde, Jægermester, Decisor, Toldmester, Postmester, Rentemester, Kannik og Doctor.

 

10. Rangklasse

Commandeurlieutenant o, Kabyschef o, Vicemaior M, Vicemester (quarter, rit, park, og drill) M, Overtøymester M, Vicefeltobrist M, Vicelandkrigscomisair M, Tvebartskærer M, Viceintendant M og Underdecisor.

 

11. Rangklasse

Søetatscaptain o, Secondmaior M, Undermester (quarter, rit, park, tøy og drill) M, Tambourmaior M, Krigscommissair M, Underbartskærer M, Underintendant M, Don, Donna og Assessor.

 

12. Rangklasse

Søetatslieutenant o, Supercargo o, Terzmaior M, Stabsofficiant M, Staldofficiant M, Parkofficiant M, Tøyoficiant M, Vicetambourmaior M, Underkrigscommissair M, Exercerofficiant M, Reservebartskærer M, Cancelliadvokat og Inspecteur.

 

13. Rangklasse

Premierquartermester o, Quartmaior M, Seniorofficiant M, Sanitetsofficiant M, Tambour M, Comprador o og Secretair.

 

14. Rangklasse

Secondquartermester o, Overlieutenant M, Overofficiant M, Signalofficiant M og Forvalter.

 

15. Rangklasse

Høybådsmand o, Terzquartermester o, Underlieutenant M, Officiant M og Controlleur.

 

16. Rangklasse

Bådsmandsmath o, Cornet M, Underofficiant M, Banjemester o, Quartermester o, Assistent, Junker, Cateket, Heraldiker og Kgl. Plattenslager.

 

17. Rangklasse

1) Overmariner o, Underbanjemester o, Landcadet M, Postholder, Fourer, Skriver, Copist, Løbedegn og Plattenslager.

2) Overjæger M og Overcoulotter M.

3) Søetatsgast o, Reservejæger M og Reservecoulotte M

4) Mariner o og Letmatros (overpremier, oversecond, overterz-, overquart-, premier, second, terz-, quart-, underpremier-, undersecond-, underterz-, underquart-) o.

 

 

 

© 2014 Copyright. All rights reserved: www@elleore.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk